REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASSIONI
(dalej: Regulamin)

Regulamin określa zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego "Passioni" oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy działający pod adresem http://www.passioni.pl prowadzony jest przez: PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 5521712912 REGON: 122407738.

§1 Definicje

REGULAMIN – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.2016.1030 z dnia 2016.07.15).
SKLEP – sklep działający pod adresem http://www.passioni.pl
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
KONSUMENT – klient będący osoba fizyczną dokonującą ze Sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
SPRZEDAJĄCY - sklep internetowy działający pod adresem http://www.passioni.pl prowadzony jest przez PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 5521712912 REGON: 122407738.
PRZEDMIOT TRANSAKCJI – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego http://www.passioni.pl
PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedającym a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu http://www.passioni.pl.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia, e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.passioni.pl.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.
3. Warunkiem złożenia zamówienia przez klienta w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
4. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, oryginalnie zapakowane oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Wszystkie podane ceny są wyrażone w polskiej walucie, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedający w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Składanie zamówień

1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.passioni.pl.
2. Zamówienia poprzez stronę internetową sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda niezbędne dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma zostać wysłany.
4. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne sprzedający skontaktuje się z klientem celem ich uzupełnienia. Jeżeli w terminie 5 dni kontakt z klientem będzie niemożliwy sprzedający ma prawo odstąpić od dalszej realizacji zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu 3 dni roboczych.
6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formacie dokumentu pdf.
7. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.

§4 Termin realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2-6 tygodni.
2. O ostatecznym terminie realizacji zamówienia kupujący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.


§5 Sposoby i termin płatności

1. Klient może zapłacić za produkt za pośrednictwem operatorów szybkich przelewów ( płatność elektroniczna i płatność kartą) lub przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy , tj. 63 1050 1445 1000 0092 4596 3930.
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
3. Płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
4. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5. Sprzedający może indywidualnie ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym.

§6 Koszty, sposoby i terminy dostawy, oraz odbioru towaru

1. Dostawa produktu do klienta jest nieodpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w trakcie składania zamówienia i pokrywane w całości przez klienta.
3. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
Przesyłka kurierska.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 – 6 tygodni liczonych od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.


§7 Reklamacja produktu

1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Sprzedawca odpowiada względem klienta na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta na przykład:
pisemnie na adres: PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 5521712912 REGON: 122407738.
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
reklamacje@passioni.pl
4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji następujących informacji:

I. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
II. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz
III. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

5. Wymogi podane w ustępie poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres: PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 5521712912 REGON: 122407738.


§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
2.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§9 Gwarancja na produkt

1. Produkty oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

§10 Postanowienia dotyczące klientów niebędących konsumentami

1. Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte skierowane są wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
3. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


§11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem towaru.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu podanego w ust. 1.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.
12. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
13. Konsument może zwrócić produkt na adres: PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 5521712912 REGON: 122407738.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
15. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
16. Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z Administratorem.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji Zamówienia.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez akceptację Regulaminu.
6. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienie danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) poprzez akceptację stosownej klauzuli. W dowolnym terminie Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych. W takim wypadku podane przy zakupie dane osobowe klienta będą wykorzystywane w celach marketingowych, tj. reklamy, informacji o promocjach.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
9. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Po odwołaniu będą przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają aby okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych był dłuższy.

§13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zapewnia kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Chrome oraz Firefox na komputerach osobistych, telefonach tabletach.
2. W trakcie składania zamówienia strona internetowa www.passioni.pl wykorzystuje technologię cookies.
3. Klient ma możliwość albo wyrazić zgodę na instalację plików cookies na swoim urządzeniu albo odmówić zgody. (szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się na końcu regulaminu).
4. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
5. Zawartość strony internetowej sklepu internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest wyłączną własnością Sprzedającego. Treści te są chronione prawem autorskim. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
7. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


§14 Pliki Cookies.

1. Serwis „http://www.passioni.pl/” wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies służą do personalizowania treści serwisu oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Klientów. Na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości . Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

2. Pliki pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową odpowiednio dostosowaną do jego potrzeb. Pliki są wykorzystywane w celach statystycznych. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym.
3. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo, na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
4. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Państwa urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Państwa o zapisaniu danego pliku na Państwa urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki internetowej.
Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażona zostaje zgoda, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.
5. Informujemy
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).
RODO obowiązuje na terenie całej Europy.
6. Czym są dane osobowe
Dane osobowe zgodnie z RODO, oznaczają każde informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
7. Administrator danych osobowych
PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków, NIP: 5521712912 REGON: 122407738.
8. Odbiorcy danych
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych Administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.
10. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do dostępu do danych, do ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
11. Dane do kontaktu:
wszelkie uwagi i wnioski proszę kierować pod adres e-mail: info@passioni.pl